Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ “SEAMANBOOK.COM”

Μεταξύ του ιστότοπου www.Seamanbook.com, στο εξής καλουμένου «Ο Ιστότοπος» και αφετέρου κάθε χρήστη του ιστοτόπου www.Seamanbook.com, στο εξής καλουμένου «Ο Χρήστης» συμφωνήθηκαν τα εξής:

Προοίμιο

Ο Ιστότοπος Seamanbook.com παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και ενημέρωσης και απλώς προτείνει στους χρήστες άλλα μέλη-χρήστες, ανάλογα με τα κριτήρια που οι ίδιοι οι χρήστες ορίζουν και ο Ιστότοπος τους διευκολύνει να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.

Όπου στο παρόν κείμενο αναφέρεται ο Ιστότοπος Seamanbook.com, με τον όρο αυτό νοείται και κάθε άλλος παρόμοιος ιστότοπος που οδηγεί στο ίδιο ακριβώς περιεχόμενο με τον ιστότοπο Seamanbook.com, όπως ενδεικτικά Seamanbook.com, Seamanbook.eu, Seamanbook.gr. 

1. Η σχέση του χρήστη με τον Ιστότοπο

1.1 Χρήστης είναι εκείνος ο οποίος εγγράφεται στη λίστα μελών του Ιστοτόπου, έχοντας αποδεχθεί προηγουμένως τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου. Η χρήση των προϊόντων, του λογισμικού, των υπηρεσιών και των δικτυακών τόπων (web sites) του Ιστότοπου (εφεξής καλούμενα σωρευτικά στο παρόν ως οι «Υπηρεσίες») υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου.

1.2 Ο Ιστότοπος είναι απλά πάροχος υπηρεσιών διασύνδεσης μεταξύ των χρηστών και δεν παρέχει άλλες υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά εύρεσης εργασίας, μεσιτείας ή παροχής εργασίας. Διευκολύνει τον χρήστη ώστε να αναζητήσει άλλον χρήστη ο οποίος είτε παρέχει υπηρεσίες είτε αναζητά υπηρεσίες που ο πρώτος προτίθεται να παράσχει. Ο χρήστης παρέχει ή αποδέχεται υπηρεσίες από τον άλλο χρήστη με δική του ευθύνη, κατανοώντας πλήρως ότι ο Ιστότοπος δεν εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία με κανένα άλλο τρόπο και δεν αμείβεται γι΄αυτό. Ο ιστότοπος διευκολύνει μόνον την επικοινωνία των χρηστών μεταξύ τους και αμοίβεται για αυτήν σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την αγορά πακέτου που του επιφυλάσσεσαι ειδικευμένα διαχειριστικό εργαλεία (BASIC – ADVANCE - PREMIUM).  Για το λόγο αυτό η υπηρεσία απευθύνεται και παρέχεται αποκλειστικά σε ενηλίκους χρήστες οι οποίοι με την επιλογή του Ιστότοπου ως μέσου αναζήτησης αποδέχονται και δηλώνουν την ενηλικότητα τους.

1.3 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ισχύουν και δεσμεύουν και τους απλούς επισκέπτες του Ιστότοπου, που δεν έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του μέλους του Ιστότοπου, με εξαίρεση εκείνους τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που προσιδιάζουν αποκλειστικά στα μέλη του Ιστότοπου.

2. Αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

2.1 Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, πρέπει πρωτίστως να συμφωνήσετε με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες αν δεν αποδεχτείτε χωρίς επιφύλαξη τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

2.2 Μπορείτε να αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης:

(A) κάνοντας κλικ στην αποδοχή ή συμφωνία προς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης, όπου σας παρέχεται η εν λόγω επιλογή από τον Ιστότοπο στην διασύνδεση/περιβάλλον επικοινωνίας με τον χρήστη για οποιαδήποτε Υπηρεσία, ή

(B) χρησιμοποιώντας πραγματικά τις Υπηρεσίες (de facto αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης). Στην περίπτωση αυτή, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ο Ιστότοπος θα θεωρήσει εφεξής τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς ως αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

2.3 Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες και να αποδεχτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης εάν είστε ανήλικοι ή πρόσωπα περιορισμένης δικαστικής συμπαράστασης.

2.4 Πριν συνεχίσετε, θα πρέπει να τυπώσετε ή να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης για το αρχείο σας.

3. Γλώσσα των Όρων

3.1 Όπου σας παρέχεται από τον Ιστότοπο μετάφραση της έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης στην αγγλική γλώσσα, συμφωνείτε ότι η μετάφραση παρέχεται προς διευκόλυνσή σας και μόνο και ότι η έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης στην ελληνική γλώσσα θα διέπουν τη σχέση σας με τον Ιστότοπο.

3.2 Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης στην ελληνική γλώσσα και της μετάφρασης, θα υπερισχύουν οι όροι της ελληνικής έκδοσης.

4. Παροχή των Υπηρεσιών από τον Ιστότοπο

4.1 Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Ιστότοπος αφορούν αποκλειστικά στην ενημέρωση των χρηστών και στην διευκόλυνση της μεταξύ τους επικοινωνίας. Αν και ο Ιστότοπος έχει καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε τα στοιχεία να είναι αληθή και ακριβή, δεν ευθύνεται για την ορθότητα και την πληρότητα των στοιχείων, ούτε και για ενέργειες μελών-χρηστών του.

4.2 Ο Ιστότοπος παρέχει τις υπηρεσίες του μέσω τρίτων, συνεργαζόμενων με αυτόν εταιρειών και συνεργατών. Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ανωτέρω θα παρέχουν τις Υπηρεσίες για λογαριασμό του Ιστοτόπου.

4.3 Ο Ιστότοπος καινοτομεί συνεχώς προκειμένου να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες του. Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι το είδος και η φύση των Υπηρεσιών που παρέχονται από τον Ιστότοπο μπορούν να τροποποιούνται ή και να διακόπτονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες.

4.4 Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαρκούς καινοτομίας, τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι ο Ιστότοπος δύναται να διακόψει (μόνιμα ή προσωρινά) την παροχή των Υπηρεσιών (ή οποιωνδήποτε στοιχείων των Υπηρεσιών) προς οποιοδήποτε χρήστη χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς αυτόν. Ο χρήστης δικαιούται να σταματήσει τη χρήση των Υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή και δεν υποχρεούται να ενημερώσει συγκεκριμένα τον Ιστότοπο όταν σταματήσει τη χρήση των Υπηρεσιών.

4.5 Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι αν ο Ιστότοπος ακυρώσει την πρόσβαση στο λογαριασμό ενός χρήστη, ενδέχεται να μην επιτρέπεται σε αυτόν η πρόσβαση στις Υπηρεσίες, τις πληροφορίες του λογαριασμού του ή σε οποιαδήποτε αρχεία ή άλλα περιεχόμενα τα οποία περιέχονται στο λογαριασμό του.

4.6 Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι μολονότι ο Ιστότοπος μπορεί επί του παρόντος να μην έχει θέσει ένα προκαθορισμένο ανώτατο όριο για τον αριθμό μεταδόσεων που μπορείτε να λαμβάνετε ή να αποστέλλετε μέσω των Υπηρεσιών ή για την περιεκτικότητα του αποθηκευτικού χώρου για την παροχή οποιασδήποτε Υπηρεσίας, τέτοια ως άνω προκαθορισμένα ανώτατα όρια μπορούν να τεθούν μονομερώς από τον Ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Ιστοτόπου.

5. Χρήση των Υπηρεσιών από τους χρήστες

5.1 Προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε ορισμένες Υπηρεσίες, μπορεί να ζητηθούν από το Χρήστη προσωπικές πληροφορίες (όπως στοιχεία ταυτότητας ή επικοινωνίας) στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής στην Υπηρεσία, ή στο πλαίσιο της συνεχούς χρήσης των Υπηρεσιών από τον χρήστη. Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι οποιαδήποτε πληροφορία εγγραφής παρέχεται στον Ιστότοπο θα είναι πάντοτε ακριβής, ορθή και ενημερωμένη.

5.2 Η χρήση των Υπηρεσιών του Ιστότοπου επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς επιτρεπόμενους από το νόμο.

5.3 Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι ο Χρήστης δεν μπορεί να εισέρχεται, αλλά ούτε και να αποπειράται να εισέρχεται σε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες με οποιοδήποτε άλλο μέσο εκτός από τη διασύνδεση/περιβάλλον επικοινωνίας που παρέχει ο Ιστότοπος, εκτός αν αυτό έχει ειδικά επιτραπεί σε συγκεκριμένο χρήστη βάσει ξεχωριστής συμφωνίας με τον Ιστότοπο.

5.4 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα εμπλακεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία παρεμβαίνει στις Υπηρεσίες ή διαταράσσει τις Υπηρεσίες ή τους διακομιστες και τα δίκτυα τα οποία συνδέονται με τις Υπηρεσίες.

5.5 Εκτός αντίθετης ρητής συμφωνίας, τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι δεν θα αναπαραγάγουν, ανατυπώσουν, αντιγράψουν, πουλήσουν, εμπορευθούν ή μεταπωλήσουν τις Υπηρεσίες για οποιοδήποτε σκοπό.

5.6 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος (και ότι ο Ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον Χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο) για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεών του βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και για τις συνέπειες οποιασδήποτε τέτοιας αθέτησης, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας την οποία μπορεί να υποστεί ο Ιστότοπος ή τρίτος.

6. Οι κωδικοί πρόσβασης και η ασφάλεια λογαριασμού

6.1 Ο Χρήστης αποδέχεται και κατανοεί ότι είναι υπεύθυνος για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των κωδικών πρόσβασης που σχετίζονται με οποιονδήποτε λογαριασμό, τον οποίο χρησιμοποιεί για την πρόσβασή του στις Υπηρεσίες.

6.2 Αντιστοίχως, ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος απέναντι στον Ιστότοπο και απέναντι σε κάθε τρίτο για κάθε δραστηριότητα η οποία λαμβάνει χώρα μέσα από το λογαριασμό του.

6.3 Σε περίπτωση που ο Χρήστης αντιληφθεί οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικού του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού του, συμφωνεί ότι θα ειδοποιήσει αμέσως τον Ιστότοπο στη διεύθυνση support@seamanbook.com

7. Προστασία απορρήτου και προσωπικών δεδομένων

7.1 Σχετικά με τις πρακτικές προστασίας δεδομένων εκ μέρους του Ιστοτόπου, όταν χειρίζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες και για την προστασία του απορρήτου σας, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, τηρείται από τον Ιστότοπο ό,τι ο νόμος προβλέπει και ό,τι ειδικότερα αναφέρεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

7.2. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης συμφωνείτε στη χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με τις πολιτικές προστασίας απορρήτου του Ιστοτόπου.

8. Περιεχόμενο των Υπηρεσιών

8.1 Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι όλες οι πληροφορίες (όπως αρχεία δεδομένων, γραπτό κείμενο, λογισμικό υπολογιστή, αρχεία μουσικής, ακουστικά αρχεία ή άλλοι ήχοι, φωτογραφίες, βίντεο ή άλλες εικόνες), στις οποίες μπορεί να έχετε πρόσβαση ως μέρος των Υπηρεσιών ή μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του προσώπου από το οποίο προέρχεται το ανωτέρω περιεχόμενο και όχι του Ιστότοπου. Όλες οι ως άνω πληροφορίες καλούνται κατωτέρω ως το “Περιεχόμενο”.

8.2 Το Περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε εσάς ως μέρος των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς διαφημίσεων στις Υπηρεσίες και Περιεχόμενο χορηγών εντός των Υπηρεσιών ενδέχεται να προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στους χορηγούς ή τους διαφημιστές, οι οποίοι παρέχουν το ανωτέρω Περιεχόμενο στον Ιστότοπο ή που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα ή εταιρείες για λογαριασμό τους. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, εκμίσθωση, δανεισμός, πώληση, διανομή ή δημιουργία παράγωγων έργων βασιζόμενων στο ανωτέρω Περιεχόμενο (εν όλω ή εν μέρει) παρά μόνο αν σας έχει επιτραπεί ειδικά από τον δικαιούχο με ξεχωριστή συμφωνία.

8.3 Ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν έχει καμία σχετική υποχρέωση, να ελέγχει προληπτικά, να αναθεωρεί, σηματοδοτεί, φιλτράρει, τροποποιεί, αρνείται ή αφαιρεί Περιεχόμενο από οποιαδήποτε Υπηρεσία. Για ορισμένες από τις Υπηρεσίες, ο Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία για το φιλτράρισμα περιεχομένου που δεν ανταποκρίνεται στους στόχους και τους σκοπούς του παρόντος Ιστοτόπου.

8.4 Ο Χρήστης κατανοεί ότι χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες ενδέχεται να εκτεθεί σε Περιεχόμενο το οποίο μπορεί να θεωρήσει προσβλητικό, απρεπές ή αποδοκιμαστέο και ότι, από αυτή την άποψη, χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες με δική του ευθύνη, αποκλειομένης κάθε ευθύνης των διαχειριστών του Ιστότοπου.

8.5 Ο Χρήστης συμφωνεί ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη (και ότι ο Ιστότοπος δεν έχει καμία ευθύνη απέναντί του ή απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο) για οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο δημιουργεί, μεταδίδει ή προβάλει κατά τη χρήση των Υπηρεσιών και για τις συνέπειες των ανωτέρω πράξεών του, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας μπορεί να υποστεί ο Ιστότοπος. Στην περίπτωση όμως που καταγνωσθεί στον Ιστότοπο ή τους διαχειριστές του αστική ευθύνη εξαιτίας του περιεχομένου που κάποιος Χρήστης ανήρτησε ή που προήλθε από αυτόν, τότε ο συγκεκριμένος Χρήστης φέρει εγγυητική ευθύνη έναντι του Ιστότοπου και των διαχειριστών του για κάθε αποζημίωση που τυχόν κληθούν να καταβάλουν σε τρίτους εξαιτίας του περιεχομένου αυτού.

8.6 Η χρήση cookies από την εταιρεία έχει σαν απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση του κάθε χρήστη και την καλύτερη εξοικείωσή του με τα συστήματα χρήσης του διαδικτύου και των επιμέρους sites της εταιρείας. Τα cookies είναι αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα μεταφέρει στο σκληρό δίσκο του κομπιούτερ του χρήστη. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει το χρήστη, κάθε φορά που μπαίνει στα συνδρομητικά sites και παράλληλα να του παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι περισσότεροι Internet browsers είναι ρυθμισμένοι να δέχονται cookies. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τους browsers τους έτσι ώστε να μην δέχονται cookies. Εάν ο χρήστης επιλέξει να πράξει κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα συνδρομητικά sites της εταιρείας και σε όποιες υπηρεσίες προσφέρουν.

9. Δικαιώματα Ιδιοκτησίας

9.1 Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος έχει κάθε δικαίωμα, κυριότητα και έννομο συμφέρον επί των Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τα οποία υφίστανται εντός των Υπηρεσιών, είτε τα δικαιώματα αυτά τυγχάνουν κατοχυρωμένα είτε όχι, και σε όποια έννομη τάξη κι αν προστατεύονται τα ανωτέρω δικαιώματα. Ο Χρήστης αποδέχεται περαιτέρω ότι οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν πληροφορίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικές ή προσωπικές (όπως π.χ. τηλέφωνα) από τον Ιστότοπο και ότι δεν θα αποκαλύψετε τέτοιες ως άνω πληροφορίες χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Ιστοτόπου.

9.2 Εκτός αν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς με τον Ιστότοπο, κανένας εκ των Όρων δεν σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα, τα ονόματα χώρου (domain names) και άλλα διακριτικά στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας του Ιστοτόπου.

9.3 Ο Ιστότοπος αποδέχεται και συμφωνεί ότι δεν αποκτά κανένα δικαίωμα, κυριότητα ή έννομο συμφέρον από εσάς, ή τους αδειοπαρόχους σας, βάσει των παρόντων Όρων επί οποιουδήποτε Περιεχομένου που εσείς υποβάλετε, αποστέλλετε, μεταδίδετε ή προβάλετε στις Υπηρεσίες, ή μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, το οποίο υφίσταται επί του ανωτέρω Περιεχομένου, είτε τα εν λόγω δικαιώματα τυγχάνουν κατοχυρωμένα είτε όχι, και σε όποια έννομη τάξη κι αν προστατεύονται τα ανωτέρω δικαιώματα. Εκτός αν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς με τον Ιστότοπο, συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για την προστασία και την εφαρμογή των ανωτέρω δικαιωμάτων και ότι ο Ιστότοπος δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει για λογαριασμό σας.

9.4 Ο Χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα αφαιρέσει, αποκρύψει ή μεταβάλλει οποιεσδήποτε ανακοινώσεις δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων πνευματικών δικαιωμάτων και ανακοινώσεων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. εμπορικών σημάτων), οι οποίες μπορεί να είναι επικολλημένες ή να περιέχονται στις Υπηρεσίες.

9.5 Εκτός αν του έχει δοθεί ρητή γραπτή εξουσιοδότηση ως προς αυτό από τον Ιστότοπο, ο Χρήστης συμφωνεί ότι κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, δεν θα χρησιμοποιείται κανένα εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσιών, καμία εμπορική επωνυμία, κανένα λογότυπο οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού κατά τρόπο, ο οποίος πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει σύγχυση ως προς τον δικαιούχο ή τον εξουσιοδοτημένο χρήστη των ανωτέρω σημάτων, επωνυμιών ή λογοτύπων, ή αποσκοπεί να στο να προκαλέσει σύγχυση ως προς τον δικαιούχο ή τον εξουσιοδοτημένο χρήστη των ανωτέρω σημάτων, επωνυμιών ή λογοτύπων.

10. Άδεια Χρήσης από τον Ιστότοπο

10.1 Ο Ιστότοπος παραχωρεί στον Χρήστη μία προσωπική, παγκοσμίου εμβέλειας, άνευ υποχρέωσης καταβολής δικαιωμάτων, μη εκχωρητέα και μη αποκλειστική άδεια χρήσης του λογισμικού που του παρέχεται από τον Ιστότοπο, ως μέρος των Υπηρεσιών, όπως παρέχονται στον Χρήστη από τον Ιστότοπο (καλούμενου κατωτέρω ως το “Λογισμικό”). Η παρούσα άδεια χρήσης παρέχεται για τον αποκλειστικό σκοπό της διευκόλυνσης του Χρήστη στη χρήση και απόλαυση του προνομίου των Υπηρεσιών όπως παρέχονται από τον Ιστότοπο, κατά τον επιτρεπόμενο από τους Όρους τρόπο.

10.2 Ο Χρήστης απαγορεύεται να αντιγράψει, τροποποιήσει, δημιουργήσει παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, να προβεί σε αποσυμπίληση (reverse engineer), ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθεί να αποσπάσει τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, εκτός αν αυτό ρητά επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, ή εκτός αν αυτό έχει επιτραπεί γραπτώς από τον Ιστότοπο.

10.3 Εκτός αν έχει γραπτώς επιτραπεί από τον Ιστότοπο, ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει τα δικαιώματά του χρήσης του Λογισμικού (ή να παραχωρήσει υπο-άδεια χρήσης αυτών), να παραχωρήσει εγγυήσεις δια εκχωρήσεως των δικαιωμάτων του χρήσης του Λογισμικού, ή να μεταβιβάσει κατά άλλο τρόπο οποιοδήποτε μέρος των δικαιωμάτων του χρήσης του Λογισμικού.

11. Άδεια χρήσης περιεχομένου από τον Χρήστη

11.1 Ο Χρήστης διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλο δικαίωμα, το οποίο ήδη κατέχει επί του Περιεχομένου το οποίο υποβάλλει, αποστέλλει ή προβάλλει μέσω των Υπηρεσιών. Με την υποβολή, αποστολή ή προβολή του περιεχομένου παρέχει στον Ιστότοπο συνεχή, αμετάκλητη, παγκόσμιας εμβέλειας, άνευ υποχρεώσεως καταβολής δικαιωμάτων, και μη αποκλειστική άδεια να αναπαράγει, προσαρμόζει, τροποποιεί, μεταφράζει, δημοσιεύει, εκτελεί ή προβάλει δημοσίως και να διανέμει οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο ο Χρήστης υποβάλλει, αποστέλλει ή προβάλλει στις Υπηρεσίες, ή μέσω των Υπηρεσιών. Η παρούσα άδεια χρήσης παραχωρείται για τον αποκλειστικό σκοπό της διευκόλυνσης του Ιστότοπου να προβάλει, διανείμει και προωθήσει τις Υπηρεσίες.

11.2 Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η παρούσα άδεια χρήσης περιλαμβάνει το δικαίωμα του Ιστοτόπου να καθιστά το ως άνω Περιεχόμενο διαθέσιμο σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή άτομα με τα οποία ο Ιστότοπος έχει σχέσεις για την παροχή οργανωμένων υπηρεσιών δημοσίευσης, και να χρησιμοποιεί το ανωτέρω Περιεχόμενο αναφορικά προς την παροχή των υπηρεσιών αυτών.

11.3 Ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος, κατά την εκτέλεση των απαιτούμενων τεχνικών ενεργειών για την παροχή των Υπηρεσιών προς τους Χρήστες, μπορεί (α) να μεταδίδει ή να διανέμει το Περιεχόμενο του Χρήστη σε διάφορα δημόσια δίκτυα και σε διάφορα μέσα, και (β) να προβαίνει σε αλλαγές του Περιεχομένου αναγκαίες για την συμμόρφωση και προσαρμογή του ανωτέρου Περιεχομένου προς τις τεχνικές απαιτήσεις της σύνδεσης δικτύων, συσκευών, υπηρεσιών ή μέσων. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι η παρούσα άδεια χρήσης θα επιτρέπει στον Ιστότοπο να προβαίνει στις ανωτέρω πράξεις.

11.4 Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται προς τον Ιστότοπο ότι έχει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και τις εξουσίες για την παραχώρηση της ανωτέρω άδειας χρήσης.

12. Ενημερώσεις λογισμικού

Το Λογισμικό το οποίο ο Χρήστης χρησιμοποιεί μπορεί αυτόματα να προβεί στην τηλεφόρτωση (downloading) και εγκατάσταση ενημερώσεων κατά καιρούς από τον Ιστότοπο. Οι ενημερώσεις αυτές σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να βελτιώνουν, ενισχύουν και αναπτύσσουν περαιτέρω τις Υπηρεσίες και ενδέχεται να έχουν τη μορφή διορθωτικών προγραμμάτων σφαλμάτων λογισμικού (bug fixes), ενισχυμένων λειτουργιών, νέων αυτοτελών λογισμικών μονάδων και εντελώς νέων εκδόσεων. Ο Χρήστης συμφωνεί να παραλαμβάνει τις ως άνω ενημερώσεις και να επιτρέπει στον Ιστότοπο να του τις παραδίδει σε αυτόν ως τμήμα της χρήσης των Υπηρεσιών από αυτόν.

13. Τερματισμός της σχέσης του Χρήστη με τον Ιστότοπο

13.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρι την καταγγελία τους, είτε από τον Χρήστη είτε από τον Ιστότοπο όπως καθορίζεται κατωτέρω.

13.2 Εάν ο Χρήστης επιθυμεί να καταγγείλει την σύμβασή του με τον Ιστότοπο, μπορεί να το πράξει (α) ειδοποιώντας σχετικά τον Ιστότοπο οποιαδήποτε χρονική στιγμή είτε (β) απενεργοποιώντας τους λογαριασμούς του για όλες τις Υπηρεσίες, τις οποίες χρησιμοποιεί, όπου δίνεται η επιλογή αυτή από τον Ιστότοπο. Η ειδοποίηση του Χρήστη πρέπει να αποσταλεί, γραπτώς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιστότοπου www.seamanbook.com.   

13.3 Ο Ιστότοπος μπορεί ανά πάσα στιγμή, να καταγγείλει την σύμβασή του με τον Χρήστη, εάν:

(Α) ο Χρήστης παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή ενεργήσει κατά τρόπο ο οποίος καταδεικνύει σαφώς ότι δεν σκοπεύει ή δεν δύναται να συμμορφωθεί με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ή

(Β) επιβάλλεται εκ του νόμου στον Ιστότοπο να το πράξει, λ.χ. σε περίπτωση που η παροχή των Υπηρεσιών προς τον Χρήστη είναι ή καθίσταται παράνομη εξαιτίας της δραστηριότητας του Χρήστη, ή

(Γ) ο συνεργάτης, μέσω του οποίου ο Ιστότοπος προσέφερε τις Υπηρεσίες προς τον Χρήστη, έχει διακόψει τη σχέση του με τον Ιστότοπο, ή έπαυσε να προσφέρει τις Υπηρεσίες του στον Χρήστη, ή

(Δ) ο Ιστότοπος έχει αποφασίσει να μην παρέχει πλέον τις Υπηρεσίες του προς Χρήστες στη χώρα, στην οποία ο Χρήστης κατοικεί ή από την οποία χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, ή

(Ε) η παροχή των Υπηρεσιών προς τον Χρήστη από το Ιστότοπο δεν είναι, κατά την άποψη του Ιστοτόπου, πλέον εμπορικά εφικτή.

14. Αποκλεισμός Εγγυήσεων

14.1 Οι Υπηρεσίες παρέχονται "ως έχουν" και ο Ιστότοπος δεν παρέχει στον Χρήστη καμιά εγγύηση ως προς αυτές. 

14.2 Συγκεκριμένα, ο Ιστότοπος δεν εγγυάται ότι:
(Α) η χρήση των Υπηρεσιών από τον Χρήστη θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του,

(Β) η χρήση των Υπηρεσιών από τον Χρήστη θα είναι αδιατάρακτη, έγκαιρη, ασφαλής ή απαλλαγμένη από σφάλματα,

(Γ) οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από τον Χρήστη ως αποτέλεσμα της χρήσης των Υπηρεσιών από αυτόν θα είναι ακριβής ή αξιόπιστη, και

(Δ) ελαττώματα στη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε Λογισμικού παρέχεται στον Χρήστη ως μέρος των Υπηρεσιών θα διορθώνονται.

14.3 Καμία προϋπόθεση, εγγύηση ή άλλος όρος (περιλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών όρων σχετικά με την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα προς σκοπό ή την συμμόρφωση προς την περιγραφή) δεν ισχύει για τις Υπηρεσίες πέραν της έκτασης κατά την οποία καθορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

15. Περιορισμός Ευθύνης

15.1. Η Seamanbook διαθέτει την Ιστοσελίδα ως ένα ανοιχτό φόρουμ όπου οι Υποψήφιοι Εργαζόμενοι μπορούν να αναζητήσουν εργασία και να εντοπίζουν πιθανούς Εργοδότες και οι Εργοδότες να εντοπίζουν Υποψήφιους Εργαζομένους. Προσφέροντας αυτήν την Υπηρεσία, η Seamanbook δεν ελέγχει ούτε εποπτεύει το ιστορικό, την συμπεριφορά, την καταλληλότητα, την φερεγγυότητα ή την αξιοπιστία των Χρηστών και ούτε αναθεωρεί ή ελέγχει το περιεχόμενο των Εγγράφων που τοποθετούν οι Χρήστες στην Ιστοσελίδα. Είναι ευθύνη του κάθε Χρήστη να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, όπως θα έκανε κατά κανόνα ο κάθε επιμελής άνθρωπος, όταν αποφασίζει να ενεργήσει σε σχέση με κάποιο Έγγραφο που έχει τοποθετήσει άλλος Χρήστης, να αποκαλύψει πληροφορίες σε κάποιο άλλο Χρήστη, να δώσει ή να παρευρεθεί σε κάποια συνέντευξη, να προσφέρει εργασία ή να αποδεχτεί πρόταση εργασίας. Αν πληροφορηθεί η Seamanbook από Χρήστη ότι κάποιο Έγγραφο ή κάποια ενέργεια φέρεται να μην συνάδει με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, τότε η Seamanbook δύναται να ερευνήσει την καταγγελία και να αποφασίσει με καλή πίστη και στην απόλυτη διακριτική της ευχέρεια αν θα πρέπει να λάβει μέτρα εναντίον του Χρήστη ή σχετικά με το Έγγραφο που έχει τοποθετηθεί στην Ιστοσελίδα.

15.2. Καμία έγκριση από την Seamanbook. Τίποτα στην Ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί έγκριση, δήλωση ή εγγύηση προς οποιονδήποτε Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο, είτε σχετικά με την Ιστοσελίδα είτε με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, προσλήψεις, προϋπηρεσία, απασχόληση ή μεθόδους προσλήψεων, κτλ. 

15.3. Μη εγγύηση αποτελεσμάτων. Η Seamanbook δεν είναι γραφείο ανεύρεσης εργασίας ούτε γραφείο για την πρόσληψη εργαζομένων. Δεν μπορεί να εγγυηθεί πως η χρήση της Ιστοσελίδας θα οδηγήσει στην πρόσληψη ενός Υποψήφιου Εργαζομένου ούτε πως θα συμπληρωθεί μια κενή θέση εργασίας. Η Seamanbook δεν ευθύνεται για τις αποφάσεις εργασίας οποιοδήποτε Χρήστη και ούτε για τον λόγο ή τρόπο που λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.

15.4 Τίποτα από όσα αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης δεν θα αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του Ιστότοπου για απώλειες, οι οποίες δεν μπορούν νόμιμα να αποκλειστούν ή να περιοριστούν βάσει του ισχύοντος δικαίου.

15.5 Με την επιφύλαξη της γενικής διάταξης της παραγράφου 15.4, ο Ιστότοπος, οι θυγατρικές του, οι συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρείες και οι αδειοπάροχοί του δεν ευθύνονται απέναντι στον Χρήστη για:

(Α) οποιαδήποτε έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια την οποία μπορεί να υποστεί. Το ανωτέρω περιλαμβάνει οποιαδήποτε απώλεια κέρδους (είτε άμεση είτε έμμεση), οποιαδήποτε απώλεια πελατείας ή επιχειρηματικής φήμης, ή απώλεια δεδομένων μπορεί να έχει υποστεί,

(Β) οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία την οποία μπορεί να έχει υποστεί ως αποτέλεσμα:
i) εμπιστοσύνης επιδειχθείσας από τον Χρήστη ως προς την πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε σχέσης ή συναλλαγής ανάμεσα στον Χρήστη και οποιονδήποτε διαφημιστή ή χορηγό, του οποίου οι διαφημίσεις εμφανίζονται στις Υπηρεσίες∙

ii) οποιωνδήποτε αλλαγών των Υπηρεσιών, στις οποίες ενδέχεται να προβεί ο Ιστότοπος ή οποιασδήποτε μόνιμης ή προσωρινής παύσης της παροχής των Υπηρεσιών, ή στοιχείων εντός των Υπηρεσιών∙

iii) της διαγραφής, φθοράς, ή αποτυχίας αποθήκευσης, οποιουδήποτε Περιεχομένου και άλλων δεδομένων επικοινωνιών που διατηρούνται ή μεταδίδονται από ή μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών από τον Χρήστη∙

iv) της αδυναμίας του Χρήστη να παράσχει προς τον Ιστότοπο ακριβείς πληροφορίες λογαριασμού

v) της αδυναμίας του Χρήστη να διατηρήσει τον κωδικό πρόσβασης ή τα στοιχεία του λογαριασμού του ασφαλή και εμπιστευτικά

15.6. Οι περιορισμοί της ευθύνης του Ιστότοπου προς τον Χρήστη στην παράγραφο 15.5 θα ισχύουν ανεξάρτητα από το αν ο Ιστότοπος είχε ενημερωθεί, ή όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα ότι μπορεί να προκύψουν τέτοιες ως άνω απώλειες.

16. Πολιτικές περί πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

16.1 Είναι πολιτική του Ιστότοπου να απαντά σε ανακοινώσεις περί εικαζόμενων παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και να διακόπτει τους λογαριασμούς παραβατών. 

16.2 Σε περίπτωση που θεωρείται ότι ένα δικαίωμά σας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας θίγεται, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τον Ιστότοπο με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση www.seamanbook.com. 

17. Διαφημίσεις


17.1 Ορισμένες από τις Υπηρεσίες ενδέχεται να υποστηρίζονται από διαφημιστικούς πόρους και ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφημίσεις και προωθητικές προβολές. Οι ανωτέρω διαφημίσεις μπορεί να στοχεύουν προς το περιεχόμενο των πληροφοριών που αποθηκεύονται στις Υπηρεσίες, σε έρευνες που διεξάγονται μέσω των Υπηρεσιών ή άλλες πληροφορίες.

17.2 Ο τρόπος, η μέθοδος και η έκταση της διαφήμισης από τον Ιστότοπο στις Υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς τους Χρήστες.

17.3 Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος μπορεί να τοποθετεί τις ανωτέρω διαφημίσεις στις Υπηρεσίες.

18. Άλλο περιεχόμενο


18.1 Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν συνδέσεις (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους (web sites) ή περιεχόμενο ή πηγές. Ο Ιστότοπος δεν έχει κανένα έλεγχο επί οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή πηγής τα οποία παρέχονται από εταιρείες ή πρόσωπα πέραν του Ιστότοπου. Αυτές οι παραπομπές προσφέρονται μονάχα για την προσωπική σας εξυπηρέτηση και δεν αποτελούν έγκριση της Seamanbook του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων. Η Seamanbook δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων και δεν κάνει την οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με τον περιεχόμενο ή την ακρίβεια των υλικών αυτών των ιστοσελίδων τρίτων. Αν αποφασίσετε να εισέλθετε σε αυτές τις ιστοσελίδες, το κάνετε με δικό σας ρίσκο. 

18.2 Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε ως άνω εξωτερικού δικτυακού τόπου ή πηγής, και ότι δεν επιβεβαιώνει το αληθές του λόγου οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται από τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

18.3 Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι ο Ιστότοπος δεν υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, την οποία μπορεί να έχει υποστεί ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των ανωτέρω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα εμπιστοσύνης που επέδειξε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη διαφήμισης, προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους ανωτέρω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

19. Τροποποιήσεις των Όρων

19.1 Ο Ιστότοπος μπορεί κατά καιρούς να τροποποιεί τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του. Όταν 
συντελεστούν οι ανωτέρω τροποποιήσεις, ο Ιστότοπος θα διαθέσει νέα τροποποιημένη έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.seamanbook.com και οι νέοι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης θα κοινοποιούνται στον Χρήστη από, ή μέσω, των σχετιζόμενων Υπηρεσιών ή με βάση τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 20.3.

19.2 Τα μέρη αποδέχονται και συμφωνούν ότι εάν ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες, μετά την ημερομηνία κατά την οποία τροποποιήθηκαν οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, ο Ιστότοπος θα θεωρήσει την ανωτέρω χρήση από τον Χρήστη ως αποδοχή των ενημερωμένων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

20. Λοιποί όροι


20.1 Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τη χρήση από τον Χρήστη των Υπηρεσιών, ενδέχεται (ως αποτέλεσμα της χρήσης των Υπηρεσιών από αυτόν, ή μέσω αυτής) να χρησιμοποιήσει μία Υπηρεσία ή να προβεί στην τηλεφόρτωση (downloading) ενός τμήματος λογισμικού, ή να αγοράσει αγαθά, τα οποία παρέχονται από άλλο πρόσωπο ή εταιρεία. Η χρήση από τον Χρήστη των ανωτέρω άλλων υπηρεσιών, λογισμικού ή αγαθών μπορεί να υπόκειται σε ειδικούς όρους ανάμεσα στον Χρήστη και τον Ιστότοπο ή το πρόσωπο στο οποίο αφορούν. Στην περίπτωση αυτή, οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης δεν επηρεάζουν την έννομη σχέση του Χρήστη με τις ως άνω άλλες εταιρείες ή άτομα.

20.2 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης αποτελούν την ενιαία σύμβαση ανάμεσα στον Χρήστη και τον Ιστότοπο και διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Χρήστη, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών, τις οποίες μπορεί να παρέχει στον Χρήστη ο Ιστότοπος βάσει ξεχωριστής γραπτής συμφωνίας, και αντικαθιστούν πλήρως οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες ανάμεσα στον Χρήστη και τον Ιστότοπο σχετικά με τις προσφερόμενες Υπηρεσίες.

20.3 Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει ειδοποιήσεις, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τροποποιήσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικού ταχυδρομείου ή ανακοινώσεων στις Υπηρεσίες.

20.4 Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι εάν ο Ιστότοπος δεν ασκήσει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμά ή ένδικο μέσο, το οποίο περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή το οποίο απολαμβάνει ο Ιστότοπος βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου δικαίου, αυτό δεν θα θεωρείται ως παραίτησή του από τα δικαιώματά του και ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ή ένδικα μέσα θα παραμένουν στη διάθεση του.

20.5 Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο, αρμόδιο να αποφανθεί επ’ αυτού του θέματος, κρίνει ότι οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης είναι άκυρος, στην περίπτωση αυτή δεν θα επηρεάζονται οι λοιποί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να είναι δεσμευτικοί και για τα δύο μέρη.

20.6 Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι κάθε συνεργάτης του Ιστοτόπου θα συνιστά τρίτο δικαιούχο ως προς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και ότι οι εν λόγω συνεργάτες θα δικαιούνται να εφαρμόζουν άμεσα και να προσφεύγουν σε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ο οποίος απονέμει προνόμιο ή δικαίωμα υπέρ αυτών. Πέραν των ανωτέρω, κανένα άλλο πρόσωπο ή εταιρεία δεν θα συνιστά τρίτο δικαιούχο ως προς τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

20.7 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και η έννομη σχέση που συνδέει τον Χρήστη με τον Ιστότοπο βάσει αυτών, θα διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Ο Χρήστης και ο Ιστότοπος συμφωνούν την υποβολή τους στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας στην Ελλάδα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, η οποία τυχόν προκύπτει σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο Ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιβολή ασφαλιστικών μέτρων ή αντίστοιχου τύπου επείγουσα νομική αρωγή, όπως και αν αυτή ονομάζεται, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.

wrapper